โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 5 8 4 2 2 10
ร้อยละ 16.13 % 25.81 % 12.90 % 6.45 % 6.45 % 32.26 %
ระดับประถมศึกษา
54
จำนวน(คน) 6 7 9 6 2 24
ร้อยละ 11.11 % 12.96 % 16.67 % 11.11 % 3.70 % 44.44 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 85 คน
จำนวน(คน) 11 15 13 8 4 34
ร้อยละ 12.94 % 17.65 % 15.29 % 9.41 % 4.71 % 40.00 %

85 : 11 , 15 , 13 , 8 , 4 , 34...12.94 , 17.65 , 15.29 , 9.41 , 4.71 , 40.00 = 51 : 60.00
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 85 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00%

Powered By www.thaieducation.net