โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 2 2 4 2 0 45
ร้อยละ 3.64 % 3.64 % 7.27 % 3.64 % 0.00 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
175
จำนวน(คน) 4 12 3 2 0 154
ร้อยละ 2.29 % 6.86 % 1.71 % 1.14 % 0.00 % 88.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 2 4 6 2 0 120
ร้อยละ 1.49 % 2.99 % 4.48 % 1.49 % 0.00 % 89.55 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 364 คน
จำนวน(คน) 8 18 13 6 0 319
ร้อยละ 2.20 % 4.95 % 3.57 % 1.65 % 0.00 % 87.64 %

230 : 6 , 14 , 7 , 4 , 0 , 199...2.61 , 6.09 , 3.04 , 1.74 , 0.00 , 86.52 = 31 : 13.48
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 12.36%

Powered By www.thaieducation.net