โรงเรียนวัดบ้านไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 3 3 3 4 0 42
ร้อยละ 5.45 % 5.45 % 5.45 % 7.27 % 0.00 % 76.36 %
ระดับประถมศึกษา
172
จำนวน(คน) 6 15 3 2 0 146
ร้อยละ 3.49 % 8.72 % 1.74 % 1.16 % 0.00 % 84.88 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
135
จำนวน(คน) 3 5 10 3 0 114
ร้อยละ 2.22 % 3.70 % 7.41 % 2.22 % 0.00 % 84.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 362 คน
จำนวน(คน) 12 23 16 9 0 302
ร้อยละ 3.31 % 6.35 % 4.42 % 2.49 % 0.00 % 83.43 %

227 : 9 , 18 , 6 , 6 , 0 , 188...3.96 , 7.93 , 2.64 , 2.64 , 0.00 , 82.82 = 39 : 17.18
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 362 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.57%

Powered By www.thaieducation.net