โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 10 1 2 0 0 20
ร้อยละ 30.30 % 3.03 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 60.61 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 68
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 87.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 32
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 20.93 % 0.00 % 0.00 % 74.42 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 14 1 19 0 0 120
ร้อยละ 9.09 % 0.65 % 12.34 % 0.00 % 0.00 % 77.92 %

111 : 12 , 1 , 10 , 0 , 0 , 88...10.81 , 0.90 , 9.01 , 0.00 , 0.00 , 79.28 = 23 : 20.72ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 22.08%

Powered By www.thaieducation.net