โรงเรียนบ้านบ่อกะปุง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 7 4 2 2 0 17
ร้อยละ 21.88 % 12.50 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 53.13 %
ระดับประถมศึกษา
77
จำนวน(คน) 8 3 3 2 0 61
ร้อยละ 10.39 % 3.90 % 3.90 % 2.60 % 0.00 % 79.22 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
45
จำนวน(คน) 9 0 5 0 0 31
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 68.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 154 คน
จำนวน(คน) 24 7 10 4 0 109
ร้อยละ 15.58 % 4.55 % 6.49 % 2.60 % 0.00 % 70.78 %

109 : 15 , 7 , 5 , 4 , 0 , 78...13.76 , 6.42 , 4.59 , 3.67 , 0.00 , 71.56 = 31 : 28.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 154 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 29.22%

Powered By www.thaieducation.net