โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 3 2 2 3 24
ร้อยละ 12.82 % 7.69 % 5.13 % 5.13 % 7.69 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 7 8 6 4 3 106
ร้อยละ 5.22 % 5.97 % 4.48 % 2.99 % 2.24 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 4 5 5 6 56
ร้อยละ 3.80 % 5.06 % 6.33 % 6.33 % 7.59 % 70.89 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 252 คน
จำนวน(คน) 15 15 13 11 12 186
ร้อยละ 5.95 % 5.95 % 5.16 % 4.37 % 4.76 % 73.81 %

173 : 12 , 11 , 8 , 6 , 6 , 130...6.94 , 6.36 , 4.62 , 3.47 , 3.47 , 75.14 = 43 : 24.86ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 26.19%

Powered By www.thaieducation.net