โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 2 1 1 2 0 32
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 2.63 % 5.26 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 6 4 7 3 4 109
ร้อยละ 4.51 % 3.01 % 5.26 % 2.26 % 3.01 % 81.95 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 5 3 6 3 3 59
ร้อยละ 6.33 % 3.80 % 7.59 % 3.80 % 3.80 % 74.68 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 13 8 14 8 7 200
ร้อยละ 5.20 % 3.20 % 5.60 % 3.20 % 2.80 % 80.00 %

171 : 8 , 5 , 8 , 5 , 4 , 141...4.68 , 2.92 , 4.68 , 2.92 , 2.34 , 82.46 = 30 : 17.54
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net