โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 1 2 3 0 30
ร้อยละ 2.70 % 2.70 % 5.41 % 8.11 % 0.00 % 81.08 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 11 9 7 3 96
ร้อยละ 5.97 % 8.21 % 6.72 % 5.22 % 2.24 % 71.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
79
จำนวน(คน) 3 3 7 2 2 62
ร้อยละ 3.80 % 3.80 % 8.86 % 2.53 % 2.53 % 78.48 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 12 15 18 12 5 188
ร้อยละ 4.80 % 6.00 % 7.20 % 4.80 % 2.00 % 75.20 %

171 : 9 , 12 , 11 , 10 , 3 , 126...5.26 , 7.02 , 6.43 , 5.85 , 1.75 , 73.68 = 45 : 26.32
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 24.80%

Powered By www.thaieducation.net