โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 2 1 2 1 1 29
ร้อยละ 5.56 % 2.78 % 5.56 % 2.78 % 2.78 % 80.56 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 8 12 14 4 3 92
ร้อยละ 6.02 % 9.02 % 10.53 % 3.01 % 2.26 % 69.17 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
81
จำนวน(คน) 3 6 7 6 3 56
ร้อยละ 3.70 % 7.41 % 8.64 % 7.41 % 3.70 % 69.14 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 250 คน
จำนวน(คน) 13 19 23 11 7 177
ร้อยละ 5.20 % 7.60 % 9.20 % 4.40 % 2.80 % 70.80 %

169 : 10 , 13 , 16 , 5 , 4 , 121...5.92 , 7.69 , 9.47 , 2.96 , 2.37 , 71.60 = 48 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 250 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 29.20%

Powered By www.thaieducation.net