โรงเรียนวัดสังฆวิถี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
33
จำนวน(คน) 4 1 4 1 5 18
ร้อยละ 12.12 % 3.03 % 12.12 % 3.03 % 15.15 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 4 3 4 1 7 68
ร้อยละ 4.60 % 3.45 % 4.60 % 1.15 % 8.05 % 78.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 8 4 8 2 12 86
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 6.67 % 1.67 % 10.00 % 71.67 %

120 : 8 , 4 , 8 , 2 , 12 , 86...6.67 , 3.33 , 6.67 , 1.67 , 10.00 , 71.67 = 34 : 28.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 28.33%

Powered By www.thaieducation.net