โรงเรียนวัดสังฆวิถี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 6 6 6 6 12 1
ร้อยละ 16.22 % 16.22 % 16.22 % 16.22 % 32.43 % 2.70 %
ระดับประถมศึกษา
87
จำนวน(คน) 6 4 23 10 27 17
ร้อยละ 6.90 % 4.60 % 26.44 % 11.49 % 31.03 % 19.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 124 คน
จำนวน(คน) 12 10 29 16 39 18
ร้อยละ 9.68 % 8.06 % 23.39 % 12.90 % 31.45 % 14.52 %

124 : 12 , 10 , 29 , 16 , 39 , 18...9.68 , 8.06 , 23.39 , 12.90 , 31.45 , 14.52 = 106 : 85.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 124 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 85.48%

Powered By www.thaieducation.net