โรงเรียนวัดหนองไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 9 0 2 0 0 13
ร้อยละ 37.50 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 54.17 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 6 2 11 2 1 53
ร้อยละ 8.00 % 2.67 % 14.67 % 2.67 % 1.33 % 70.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 15 2 13 2 1 66
ร้อยละ 15.15 % 2.02 % 13.13 % 2.02 % 1.01 % 66.67 %

99 : 15 , 2 , 13 , 2 , 1 , 66...15.15 , 2.02 , 13.13 , 2.02 , 1.01 , 66.67 = 33 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net