โรงเรียนวัดหนองไร่ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
24
จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 21
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 87.50 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 9 4 17 4 0 41
ร้อยละ 12.00 % 5.33 % 22.67 % 5.33 % 0.00 % 54.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 99 คน
จำนวน(คน) 9 5 19 4 0 62
ร้อยละ 9.09 % 5.05 % 19.19 % 4.04 % 0.00 % 62.63 %

99 : 9 , 5 , 19 , 4 , 0 , 62...9.09 , 5.05 , 19.19 , 4.04 , 0.00 , 62.63 = 37 : 37.37
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 99 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.37%

Powered By www.thaieducation.net