โรงเรียนบ้านดอนจังหัน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 2 1 2 28
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 5.88 % 2.94 % 5.88 % 82.35 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 5 14 15 19 83
ร้อยละ 6.85 % 3.42 % 9.59 % 10.27 % 13.01 % 56.85 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 5 1 11 6 12 30
ร้อยละ 7.69 % 1.54 % 16.92 % 9.23 % 18.46 % 46.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 16 6 27 22 33 141
ร้อยละ 6.53 % 2.45 % 11.02 % 8.98 % 13.47 % 57.55 %

180 : 11 , 5 , 16 , 16 , 21 , 111...6.11 , 2.78 , 8.89 , 8.89 , 11.67 , 61.67 = 69 : 38.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 104 คน คิดเป็นร้อยละ 42.45%

Powered By www.thaieducation.net