โรงเรียนบ้านดอนจังหัน (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 30
ร้อยละ 2.94 % 0.00 % 2.94 % 2.94 % 2.94 % 88.24 %
ระดับประถมศึกษา
146
จำนวน(คน) 10 5 11 15 19 86
ร้อยละ 6.85 % 3.42 % 7.53 % 10.27 % 13.01 % 58.90 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
65
จำนวน(คน) 5 1 11 6 12 30
ร้อยละ 7.69 % 1.54 % 16.92 % 9.23 % 18.46 % 46.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 245 คน
จำนวน(คน) 16 6 23 22 32 146
ร้อยละ 6.53 % 2.45 % 9.39 % 8.98 % 13.06 % 59.59 %

180 : 11 , 5 , 12 , 16 , 20 , 116...6.11 , 2.78 , 6.67 , 8.89 , 11.11 , 64.44 = 64 : 35.56
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 245 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 99 คน คิดเป็นร้อยละ 40.41%

Powered By www.thaieducation.net