โรงเรียนวัดบ้านคลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 24
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 2 1 8 0 0 72
ร้อยละ 2.41 % 1.20 % 9.64 % 0.00 % 0.00 % 86.75 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 42
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 6 4 17 0 0 138
ร้อยละ 3.64 % 2.42 % 10.30 % 0.00 % 0.00 % 83.64 %

115 : 5 , 3 , 11 , 0 , 0 , 96...4.35 , 2.61 , 9.57 , 0.00 , 0.00 , 83.48 = 19 : 16.52
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 16.36%

Powered By www.thaieducation.net