โรงเรียนวัดบ้านคลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 24
ร้อยละ 9.38 % 6.25 % 9.38 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
83
จำนวน(คน) 3 1 9 0 0 70
ร้อยละ 3.61 % 1.20 % 10.84 % 0.00 % 0.00 % 84.34 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 42
ร้อยละ 2.00 % 2.00 % 12.00 % 0.00 % 0.00 % 84.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 7 4 18 0 0 136
ร้อยละ 4.24 % 2.42 % 10.91 % 0.00 % 0.00 % 82.42 %

115 : 6 , 3 , 12 , 0 , 0 , 94...5.22 , 2.61 , 10.43 , 0.00 , 0.00 , 81.74 = 21 : 18.26
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 17.58%

Powered By www.thaieducation.net