โรงเรียนวัดบ้านคลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 1 3 4 1 0 21
ร้อยละ 3.33 % 10.00 % 13.33 % 3.33 % 0.00 % 70.00 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 3 5 5 0 0 71
ร้อยละ 3.57 % 5.95 % 5.95 % 0.00 % 0.00 % 84.52 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
49
จำนวน(คน) 0 0 3 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 6.12 % 0.00 % 0.00 % 93.88 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 4 8 12 1 0 138
ร้อยละ 2.45 % 4.91 % 7.36 % 0.61 % 0.00 % 84.66 %

114 : 4 , 8 , 9 , 1 , 0 , 92...3.51 , 7.02 , 7.89 , 0.88 , 0.00 , 80.70 = 22 : 19.30
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 15.34%

Powered By www.thaieducation.net