โรงเรียนวัดบ้านคลอง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
30
จำนวน(คน) 2 4 4 1 0 19
ร้อยละ 6.67 % 13.33 % 13.33 % 3.33 % 0.00 % 63.33 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 4 5 9 0 0 67
ร้อยละ 4.71 % 5.88 % 10.59 % 0.00 % 0.00 % 78.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 46
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 8.00 % 0.00 % 0.00 % 92.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 165 คน
จำนวน(คน) 6 9 17 1 0 132
ร้อยละ 3.64 % 5.45 % 10.30 % 0.61 % 0.00 % 80.00 %

115 : 6 , 9 , 13 , 1 , 0 , 86...5.22 , 7.83 , 11.30 , 0.87 , 0.00 , 74.78 = 29 : 25.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 165 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net