โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 0 0 1 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
34
จำนวน(คน) 9 0 4 0 0 21
ร้อยละ 26.47 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 61.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 38 คน
จำนวน(คน) 9 0 4 1 0 24
ร้อยละ 23.68 % 0.00 % 10.53 % 2.63 % 0.00 % 63.16 %

38 : 9 , 0 , 4 , 1 , 0 , 24...23.68 , 0.00 , 10.53 , 2.63 , 0.00 , 63.16 = 14 : 36.84
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 38 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net