โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
56
จำนวน(คน) 7 1 5 1 0 42
ร้อยละ 12.50 % 1.79 % 8.93 % 1.79 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 16 6 23 2 1 52
ร้อยละ 16.00 % 6.00 % 23.00 % 2.00 % 1.00 % 52.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 23 7 28 3 1 94
ร้อยละ 14.74 % 4.49 % 17.95 % 1.92 % 0.64 % 60.26 %

156 : 23 , 7 , 28 , 3 , 1 , 94...14.74 , 4.49 , 17.95 , 1.92 , 0.64 , 60.26 = 62 : 39.74
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 39.74%

Powered By www.thaieducation.net