โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 6 5 6 2 2 34
ร้อยละ 10.91 % 9.09 % 10.91 % 3.64 % 3.64 % 61.82 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 10 6 23 6 6 50
ร้อยละ 9.90 % 5.94 % 22.77 % 5.94 % 5.94 % 49.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 156 คน
จำนวน(คน) 16 11 29 8 8 84
ร้อยละ 10.26 % 7.05 % 18.59 % 5.13 % 5.13 % 53.85 %

156 : 16 , 11 , 29 , 8 , 8 , 84...10.26 , 7.05 , 18.59 , 5.13 , 5.13 , 53.85 = 72 : 46.15
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 156 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 46.15%

Powered By www.thaieducation.net