โรงเรียนวัดจิกลาด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 5 4 2 0 8
ร้อยละ 13.64 % 22.73 % 18.18 % 9.09 % 0.00 % 36.36 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 7 2 12 2 2 51
ร้อยละ 9.21 % 2.63 % 15.79 % 2.63 % 2.63 % 67.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
37
จำนวน(คน) 10 4 6 4 1 12
ร้อยละ 27.03 % 10.81 % 16.22 % 10.81 % 2.70 % 32.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 20 11 22 8 3 71
ร้อยละ 14.81 % 8.15 % 16.30 % 5.93 % 2.22 % 52.59 %

98 : 10 , 7 , 16 , 4 , 2 , 59...10.20 , 7.14 , 16.33 , 4.08 , 2.04 , 60.20 = 39 : 39.80
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 47.41%

Powered By www.thaieducation.net