โรงเรียนวัดจิกลาด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 5 6 2 0 6
ร้อยละ 13.64 % 22.73 % 27.27 % 9.09 % 0.00 % 27.27 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 8 2 12 2 2 50
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 15.79 % 2.63 % 2.63 % 65.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 13 4 6 4 0 7
ร้อยละ 38.24 % 11.76 % 17.65 % 11.76 % 0.00 % 20.59 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 24 11 24 8 2 63
ร้อยละ 18.18 % 8.33 % 18.18 % 6.06 % 1.52 % 47.73 %

98 : 11 , 7 , 18 , 4 , 2 , 56...11.22 , 7.14 , 18.37 , 4.08 , 2.04 , 57.14 = 42 : 42.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27%

Powered By www.thaieducation.net