โรงเรียนวัดจิกลาด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
22
จำนวน(คน) 3 5 7 2 0 5
ร้อยละ 13.64 % 22.73 % 31.82 % 9.09 % 0.00 % 22.73 %
ระดับประถมศึกษา
76
จำนวน(คน) 8 2 13 2 2 49
ร้อยละ 10.53 % 2.63 % 17.11 % 2.63 % 2.63 % 64.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 13 4 8 4 0 5
ร้อยละ 38.24 % 11.76 % 23.53 % 11.76 % 0.00 % 14.71 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 24 11 28 8 2 59
ร้อยละ 18.18 % 8.33 % 21.21 % 6.06 % 1.52 % 44.70 %

98 : 11 , 7 , 20 , 4 , 2 , 54...11.22 , 7.14 , 20.41 , 4.08 , 2.04 , 55.10 = 44 : 44.90
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 55.30%

Powered By www.thaieducation.net