โรงเรียนวัดหนองตางู (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
64
จำนวน(คน) 4 4 4 0 0 52
ร้อยละ 6.25 % 6.25 % 6.25 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
ระดับประถมศึกษา
238
จำนวน(คน) 10 11 34 1 1 181
ร้อยละ 4.20 % 4.62 % 14.29 % 0.42 % 0.42 % 76.05 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
149
จำนวน(คน) 2 2 15 0 0 130
ร้อยละ 1.34 % 1.34 % 10.07 % 0.00 % 0.00 % 87.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 451 คน
จำนวน(คน) 16 17 53 1 1 363
ร้อยละ 3.55 % 3.77 % 11.75 % 0.22 % 0.22 % 80.49 %

302 : 14 , 15 , 38 , 1 , 1 , 233...4.64 , 4.97 , 12.58 , 0.33 , 0.33 , 77.15 = 69 : 22.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 451 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 19.51%

Powered By www.thaieducation.net