โรงเรียนบ้านหนองเสือ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 14 5 3 4 0 -9
ร้อยละ 82.35 % 29.41 % 17.65 % 23.53 % 0.00 % -52.94 %
ระดับประถมศึกษา
39
จำนวน(คน) 19 7 20 7 2 -16
ร้อยละ 48.72 % 17.95 % 51.28 % 17.95 % 5.13 % -41.03 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 33 12 23 11 2 -25
ร้อยละ 58.93 % 21.43 % 41.07 % 19.64 % 3.57 % -44.64 %

56 : 33 , 12 , 23 , 11 , 2 , -25...58.93 , 21.43 , 41.07 , 19.64 , 3.57 , -44.64 = 81 : 144.64ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 81 คน คิดเป็นร้อยละ 144.64%

Powered By www.thaieducation.net