โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
55
จำนวน(คน) 7 11 3 5 3 26
ร้อยละ 12.73 % 20.00 % 5.45 % 9.09 % 5.45 % 47.27 %
ระดับประถมศึกษา
170
จำนวน(คน) 20 10 14 10 14 102
ร้อยละ 11.76 % 5.88 % 8.24 % 5.88 % 8.24 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 225 คน
จำนวน(คน) 27 21 17 15 17 128
ร้อยละ 12.00 % 9.33 % 7.56 % 6.67 % 7.56 % 56.89 %

225 : 27 , 21 , 17 , 15 , 17 , 128...12.00 , 9.33 , 7.56 , 6.67 , 7.56 , 56.89 = 97 : 43.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 225 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 97 คน คิดเป็นร้อยละ 43.11%

Powered By www.thaieducation.net