โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
23
จำนวน(คน) 0 4 1 0 8 10
ร้อยละ 0.00 % 17.39 % 4.35 % 0.00 % 34.78 % 43.48 %
ระดับประถมศึกษา
78
จำนวน(คน) 6 13 4 6 11 38
ร้อยละ 7.69 % 16.67 % 5.13 % 7.69 % 14.10 % 48.72 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 6 17 5 6 19 48
ร้อยละ 5.94 % 16.83 % 4.95 % 5.94 % 18.81 % 47.52 %

101 : 6 , 17 , 5 , 6 , 19 , 48...5.94 , 16.83 , 4.95 , 5.94 , 18.81 , 47.52 = 53 : 52.48
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 52.48%

Powered By www.thaieducation.net