โรงเรียนวัดหนองกรด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 1 3 4 1 0 67
ร้อยละ 1.32 % 3.95 % 5.26 % 1.32 % 0.00 % 88.16 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 3 2 4 1 0 129
ร้อยละ 2.16 % 1.44 % 2.88 % 0.72 % 0.00 % 92.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 4 5 8 2 0 196
ร้อยละ 1.86 % 2.33 % 3.72 % 0.93 % 0.00 % 91.16 %

215 : 4 , 5 , 8 , 2 , 0 , 196...1.86 , 2.33 , 3.72 , 0.93 , 0.00 , 91.16 = 19 : 8.84
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 8.84%

Powered By www.thaieducation.net