โรงเรียนวัดหนองกรด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
76
จำนวน(คน) 1 5 7 1 0 62
ร้อยละ 1.32 % 6.58 % 9.21 % 1.32 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
139
จำนวน(คน) 4 4 35 1 0 95
ร้อยละ 2.88 % 2.88 % 25.18 % 0.72 % 0.00 % 68.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 215 คน
จำนวน(คน) 5 9 42 2 0 157
ร้อยละ 2.33 % 4.19 % 19.53 % 0.93 % 0.00 % 73.02 %

215 : 5 , 9 , 42 , 2 , 0 , 157...2.33 , 4.19 , 19.53 , 0.93 , 0.00 , 73.02 = 58 : 26.98
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 215 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 58 คน คิดเป็นร้อยละ 26.98%

Powered By www.thaieducation.net