โรงเรียนวัดหนองกรด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 8 8 5 2 5 43
ร้อยละ 11.27 % 11.27 % 7.04 % 2.82 % 7.04 % 60.56 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 18 17 34 6 24 41
ร้อยละ 12.86 % 12.14 % 24.29 % 4.29 % 17.14 % 29.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 26 25 39 8 29 84
ร้อยละ 12.32 % 11.85 % 18.48 % 3.79 % 13.74 % 39.81 %

211 : 26 , 25 , 39 , 8 , 29 , 84...12.32 , 11.85 , 18.48 , 3.79 , 13.74 , 39.81 = 127 : 60.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 60.19%

Powered By www.thaieducation.net