โรงเรียนวัดหนองกรด (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 8 8 5 8 5 37
ร้อยละ 11.27 % 11.27 % 7.04 % 11.27 % 7.04 % 52.11 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 10 9 29 10 10 72
ร้อยละ 7.14 % 6.43 % 20.71 % 7.14 % 7.14 % 51.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 211 คน
จำนวน(คน) 18 17 34 18 15 109
ร้อยละ 8.53 % 8.06 % 16.11 % 8.53 % 7.11 % 51.66 %

211 : 18 , 17 , 34 , 18 , 15 , 109...8.53 , 8.06 , 16.11 , 8.53 , 7.11 , 51.66 = 102 : 48.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 211 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 48.34%

Powered By www.thaieducation.net