โรงเรียนวัดบ้านพลัง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 0 2 4 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.56 % 11.11 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 0 1 0 0 27 106
ร้อยละ 0.00 % 0.75 % 0.00 % 0.00 % 20.15 % 79.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 170 คน
จำนวน(คน) 0 1 0 2 31 136
ร้อยละ 0.00 % 0.59 % 0.00 % 1.18 % 18.24 % 80.00 %

170 : 0 , 1 , 0 , 2 , 31 , 136...0.00 , 0.59 , 0.00 , 1.18 , 18.24 , 80.00 = 34 : 20.00
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 170 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00%

Powered By www.thaieducation.net