โรงเรียนวัดบ้านพลัง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 36
ร้อยละ 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 97.30 %
ระดับประถมศึกษา
135
จำนวน(คน) 3 0 0 0 15 117
ร้อยละ 2.22 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 11.11 % 86.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 4 0 0 0 15 153
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 8.72 % 88.95 %

172 : 4 , 0 , 0 , 0 , 15 , 153...2.33 , 0.00 , 0.00 , 0.00 , 8.72 , 88.95 = 19 : 11.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05%

Powered By www.thaieducation.net