โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 10
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 76.92 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 5 1 13 0 3 35
ร้อยละ 8.77 % 1.75 % 22.81 % 0.00 % 5.26 % 61.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 6 1 14 1 3 45
ร้อยละ 8.57 % 1.43 % 20.00 % 1.43 % 4.29 % 64.29 %

70 : 6 , 1 , 14 , 1 , 3 , 45...8.57 , 1.43 , 20.00 , 1.43 , 4.29 , 64.29 = 25 : 35.71
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 35.71%

Powered By www.thaieducation.net