โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 1 2 0 38
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 2.33 % 4.65 % 0.00 % 88.37 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 4 6 14 10 16 112
ร้อยละ 2.47 % 3.70 % 8.64 % 6.17 % 9.88 % 69.14 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 205 คน
จำนวน(คน) 6 6 15 12 16 150
ร้อยละ 2.93 % 2.93 % 7.32 % 5.85 % 7.80 % 73.17 %

205 : 6 , 6 , 15 , 12 , 16 , 150...2.93 , 2.93 , 7.32 , 5.85 , 7.80 , 73.17 = 55 : 26.83
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 205 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 26.83%

Powered By www.thaieducation.net