โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 39
ร้อยละ 4.65 % 0.00 % 4.65 % 0.00 % 0.00 % 90.70 %
ระดับประถมศึกษา
163
จำนวน(คน) 18 20 21 35 0 69
ร้อยละ 11.04 % 12.27 % 12.88 % 21.47 % 0.00 % 42.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 206 คน
จำนวน(คน) 20 20 23 35 0 108
ร้อยละ 9.71 % 9.71 % 11.17 % 16.99 % 0.00 % 52.43 %

206 : 20 , 20 , 23 , 35 , 0 , 108...9.71 , 9.71 , 11.17 , 16.99 , 0.00 , 52.43 = 98 : 47.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 206 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 47.57%

Powered By www.thaieducation.net