โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 4 4 1 1 13
ร้อยละ 14.81 % 14.81 % 14.81 % 3.70 % 3.70 % 48.15 %
ระดับประถมศึกษา
85
จำนวน(คน) 6 2 7 4 5 61
ร้อยละ 7.06 % 2.35 % 8.24 % 4.71 % 5.88 % 71.76 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 112 คน
จำนวน(คน) 10 6 11 5 6 74
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 9.82 % 4.46 % 5.36 % 66.07 %

112 : 10 , 6 , 11 , 5 , 6 , 74...8.93 , 5.36 , 9.82 , 4.46 , 5.36 , 66.07 = 38 : 33.93
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 112 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 33.93%

Powered By www.thaieducation.net