โรงเรียนวัดเทพสถาพร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 กำลังทำข้อมูล #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 2 0 5 0 0 25
ร้อยละ 6.25 % 0.00 % 15.63 % 0.00 % 0.00 % 78.13 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 8 0 8 0 0 27
ร้อยละ 18.60 % 0.00 % 18.60 % 0.00 % 0.00 % 62.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
50
จำนวน(คน) 10 0 11 0 0 29
ร้อยละ 20.00 % 0.00 % 22.00 % 0.00 % 0.00 % 58.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 125 คน
จำนวน(คน) 20 0 24 0 0 81
ร้อยละ 16.00 % 0.00 % 19.20 % 0.00 % 0.00 % 64.80 %

75 : 10 , 0 , 13 , 0 , 0 , 52...13.33 , 0.00 , 17.33 , 0.00 , 0.00 , 69.33 = 23 : 30.67ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 125 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 35.20%

Powered By www.thaieducation.net