โรงเรียนวัดเทพสถาพร (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
31
จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 27
ร้อยละ 6.45 % 0.00 % 6.45 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับประถมศึกษา
42
จำนวน(คน) 3 0 6 0 0 33
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
53
จำนวน(คน) 2 0 11 0 0 40
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 20.75 % 0.00 % 0.00 % 75.47 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 126 คน
จำนวน(คน) 7 0 19 0 0 100
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 15.08 % 0.00 % 0.00 % 79.37 %

73 : 5 , 0 , 8 , 0 , 0 , 60...6.85 , 0.00 , 10.96 , 0.00 , 0.00 , 82.19 = 13 : 17.81
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 126 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63%

Powered By www.thaieducation.net