โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 5 3 2 0 15
ร้อยละ 7.41 % 18.52 % 11.11 % 7.41 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
129
จำนวน(คน) 6 4 12 6 2 99
ร้อยละ 4.65 % 3.10 % 9.30 % 4.65 % 1.55 % 76.74 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
77
จำนวน(คน) 7 2 14 1 7 46
ร้อยละ 9.09 % 2.60 % 18.18 % 1.30 % 9.09 % 59.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 233 คน
จำนวน(คน) 15 11 29 9 9 160
ร้อยละ 6.44 % 4.72 % 12.45 % 3.86 % 3.86 % 68.67 %

156 : 8 , 9 , 15 , 8 , 2 , 114...5.13 , 5.77 , 9.62 , 5.13 , 1.28 , 73.08 = 42 : 26.92
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 233 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 31.33%

Powered By www.thaieducation.net