โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
45
จำนวน(คน) 10 4 5 2 2 22
ร้อยละ 22.22 % 8.89 % 11.11 % 4.44 % 4.44 % 48.89 %
ระดับประถมศึกษา
134
จำนวน(คน) 8 9 31 5 10 71
ร้อยละ 5.97 % 6.72 % 23.13 % 3.73 % 7.46 % 52.99 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 179 คน
จำนวน(คน) 18 13 36 7 12 93
ร้อยละ 10.06 % 7.26 % 20.11 % 3.91 % 6.70 % 51.96 %

179 : 18 , 13 , 36 , 7 , 12 , 93...10.06 , 7.26 , 20.11 , 3.91 , 6.70 , 51.96 = 86 : 48.04
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 179 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 86 คน คิดเป็นร้อยละ 48.04%

Powered By www.thaieducation.net