โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 4 0 3 0 0 11
ร้อยละ 22.22 % 0.00 % 16.67 % 0.00 % 0.00 % 61.11 %
ระดับประถมศึกษา
63
จำนวน(คน) 4 3 7 1 0 48
ร้อยละ 6.35 % 4.76 % 11.11 % 1.59 % 0.00 % 76.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
39
จำนวน(คน) 1 0 6 0 0 32
ร้อยละ 2.56 % 0.00 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 82.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 120 คน
จำนวน(คน) 9 3 16 1 0 91
ร้อยละ 7.50 % 2.50 % 13.33 % 0.83 % 0.00 % 75.83 %

81 : 8 , 3 , 10 , 1 , 0 , 59...9.88 , 3.70 , 12.35 , 1.23 , 0.00 , 72.84 = 22 : 27.16
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 120 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 24.17%

Powered By www.thaieducation.net