โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 10
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 55.56 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 2 2 5 0 0 53
ร้อยละ 3.23 % 3.23 % 8.06 % 0.00 % 0.00 % 85.48 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 37
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 86.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 9 2 12 0 0 100
ร้อยละ 7.32 % 1.63 % 9.76 % 0.00 % 0.00 % 81.30 %

80 : 8 , 2 , 7 , 0 , 0 , 63...10.00 , 2.50 , 8.75 , 0.00 , 0.00 , 78.75 = 17 : 21.25
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 18.70%

Powered By www.thaieducation.net