โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
18
จำนวน(คน) 1 0 1 0 0 16
ร้อยละ 5.56 % 0.00 % 5.56 % 0.00 % 0.00 % 88.89 %
ระดับประถมศึกษา
62
จำนวน(คน) 3 2 3 0 0 54
ร้อยละ 4.84 % 3.23 % 4.84 % 0.00 % 0.00 % 87.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 1 0 7 0 0 35
ร้อยละ 2.33 % 0.00 % 16.28 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 123 คน
จำนวน(คน) 5 2 11 0 0 105
ร้อยละ 4.07 % 1.63 % 8.94 % 0.00 % 0.00 % 85.37 %

80 : 4 , 2 , 4 , 0 , 0 , 70...5.00 , 2.50 , 5.00 , 0.00 , 0.00 , 87.50 = 10 : 12.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 123 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 14.63%

Powered By www.thaieducation.net