โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
112
จำนวน(คน) 1 4 2 7 3 95
ร้อยละ 0.89 % 3.57 % 1.79 % 6.25 % 2.68 % 84.82 %
ระดับประถมศึกษา
395
จำนวน(คน) 3 11 14 5 0 362
ร้อยละ 0.76 % 2.78 % 3.54 % 1.27 % 0.00 % 91.65 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 507 คน
จำนวน(คน) 4 15 16 12 3 457
ร้อยละ 0.79 % 2.96 % 3.16 % 2.37 % 0.59 % 90.14 %

507 : 4 , 15 , 16 , 12 , 3 , 457...0.79 , 2.96 , 3.16 , 2.37 , 0.59 , 90.14 = 50 : 9.86
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 507 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 9.86%

Powered By www.thaieducation.net