โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
116
จำนวน(คน) 28 15 11 11 4 47
ร้อยละ 24.14 % 12.93 % 9.48 % 9.48 % 3.45 % 40.52 %
ระดับประถมศึกษา
400
จำนวน(คน) 50 37 99 27 59 128
ร้อยละ 12.50 % 9.25 % 24.75 % 6.75 % 14.75 % 32.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 516 คน
จำนวน(คน) 78 52 110 38 63 175
ร้อยละ 15.12 % 10.08 % 21.32 % 7.36 % 12.21 % 33.91 %

516 : 78 , 52 , 110 , 38 , 63 , 175...15.12 , 10.08 , 21.32 , 7.36 , 12.21 , 33.91 = 341 : 66.09
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 516 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 341 คน คิดเป็นร้อยละ 66.09%

Powered By www.thaieducation.net