โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 27 16 21 11 5 33
ร้อยละ 23.89 % 14.16 % 18.58 % 9.73 % 4.42 % 29.20 %
ระดับประถมศึกษา
390
จำนวน(คน) 50 40 98 27 58 117
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 25.13 % 6.92 % 14.87 % 30.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 503 คน
จำนวน(คน) 77 56 119 38 63 150
ร้อยละ 15.31 % 11.13 % 23.66 % 7.55 % 12.52 % 29.82 %

503 : 77 , 56 , 119 , 38 , 63 , 150...15.31 , 11.13 , 23.66 , 7.55 , 12.52 , 29.82 = 353 : 70.18
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 503 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 353 คน คิดเป็นร้อยละ 70.18%

Powered By www.thaieducation.net