โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) (สพป.นครสวรรค์ เขต 2) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นางกรพัฒน์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
113
จำนวน(คน) 28 15 10 11 5 44
ร้อยละ 24.78 % 13.27 % 8.85 % 9.73 % 4.42 % 38.94 %
ระดับประถมศึกษา
390
จำนวน(คน) 51 38 96 27 58 120
ร้อยละ 13.08 % 9.74 % 24.62 % 6.92 % 14.87 % 30.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 503 คน
จำนวน(คน) 79 53 106 38 63 164
ร้อยละ 15.71 % 10.54 % 21.07 % 7.55 % 12.52 % 32.60 %

503 : 79 , 53 , 106 , 38 , 63 , 164...15.71 , 10.54 , 21.07 , 7.55 , 12.52 , 32.60 = 339 : 67.40
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 503 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 339 คน คิดเป็นร้อยละ 67.40%

Powered By www.thaieducation.net